Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej w projekcie pt. „Opracowanie strategii rozwoju firmy do roku 2020” w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-047/17 z poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP

Zakres usługi doradczej:

  1. Analiza i ocena obecnego stanu ekonomiczno-finansowego Zamawiającego na tle rynku jako podstawa do opracowania skutecznej strategii rozwoju Zamawiającego.
  2. Plan Rozwoju Zamawiającego do roku 2020.
  3. Audyt i ocena obecnego sposobu i stanu komunikacji Zamawiającego z interesariuszami (wraz z analizą dotychczas wykorzystywanych kanałów komunikacji oraz narzędzi PR i marketingu).
  4. Przygotowanie strategii komunikacji i promocji wraz z taktyką.
  5. Monitorowanie wdrażania strategii rozwoju Zamawiającego.

 

Załączniki